Szkolenia w obiektywie

Kraków

Bufet śniadaniowy

zobacz więcej
Termy Chochołowskie

Czas wolny uczestników

zobacz więcej
Szaflary

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Hotel Atrium w Krakowie

Pokój uczestników

zobacz więcej
Hotel w Gdańsku

Pokój uczestników

zobacz więcej
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane

Hotel

zobacz więcej
Wisła

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kraków

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kopalnia Guido w Zabrzu

Szkolenie 320 metrów pod ziemią

zobacz więcej
Warszawa

Przerwa kawowa

zobacz więcej

Szkolenie otwarte / online

Instrumenty rynku pracy – praktyczna realizacja z uwzględnieniem najnowszych zmian - realizacja umów, formy zabezpieczeń, centralny rejestr umów, zastosowanie RODO przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych – kompleksowa dokumentacja i wytyczne pokontrolne Wojewodów.
Termin
Godziny
Miejsce
Cena
30.09.2022 NOWY TEMAT!
piątek: 08:15‑15:00
online
440 zł

Program szkolenia

 1. Stosowanie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem znowelizowanych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Ramy prawne realizacji aktywnych form zatrudnienia z uwzględnieniem zmian w przepisach wykonawczych. Obowiązki urzędu, akty wykonawcze, wyjaśnienia ministerialne i indywidualne interpretacje;
 2. Określenie sposobu i zakresu danych osobowych przetwarzanych w rejestrze centralnym przez ministra właściwego do spraw pracy i publicznych służby zatrudnienia, a obowiązek informacyjny;
 3. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO wobec, bezrobotnych, poszukujących pracy, kontrahentów PUP, poręczycieli pomocy określonej w ustawie i innych osób korzystających z pomocy urzędu;
 4. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą;
 5. Wykaz dokumentów i danych jakie urząd może wymagać od wnioskodawców i poręczycieli oraz ich małżonków jeżeli są oni osobami fizycznym.
 6. Regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych i konieczność dokonania zmian
  w zasadach i regulaminach w zakresie wymaganych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia, przyznania i zawarcia umów o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia utworzonego stanowiska pracy, prac interwencyjnych, robót publicznych, staży
  i bonów.
 7. Centralny Rejestr Umów w jsfp - analiza przypadków, jak praktycznie podejść do zadania wprowadzania informacji do CRU:
 • Terminy wejścia w życie znowelizowanych przepisów;
 • Podmioty zobowiązane do zamieszczania umów w rejestrze;
 • Tworzenie rejestru umów. Kto prowadzi rejestr umów;
 • Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych. Upoważnienia do dokonywania wpisów w rejestrze umów;
 • Informacja publiczna a ustawa o dostępie do informacji publicznej na tle rejestru umów.
 • Które umowy podlegają wpisaniu do rejestru, analiza na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • kwota umowy – brutto czy netto;
 1. Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane przez Wojewodów w ramach kontroli zadań z zakresu instrumentów rynku pracy.
 • Realizacja aktywnych form zatrudnienia od przyjęcia wniosku do zawarcia umowy - realizacja
  i rozliczanie - od dnia ich rozpoczęcia oraz od dnia zakończenia: rozliczanie wydatkowanych środków;
 • oświadczenia beneficjentów pomocy;
 • weryfikacja prawidłowej realizacji warunków zawieranych umów;
 • sporządzanie dokumentacji z wizyt monitorujących/kontroli
 1. Formalna ocena wniosków o realizację aktywnych form zatrudnienia uzupełnianie braków zgodnie z przepisami KPA:
 • procedura przyjmowanie wniosków;
 • uzupełnienie braków formalnych
 1. Merytoryczna ocena wniosków i beneficjentów środków publicznych przez pracowników PUP:
 • procedura oceny i rozpatrywania przyjętych wniosków;
 • informowanie beneficjentów o sposobie rozpatrzenia wniosku
 1. Badanie wiarygodności beneficjentów pomocy z wykorzystaniem dostępnych źródeł weryfikacji danych:
 • CEiDG – Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej
 • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
 • BIG - Biuro Informacji Gospodarczej
 • US  „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT"
 • SUDOP - sprawdzanie beneficjentów pomocy;
 1. Zasady zawierania umów: zasada swobody umów; forma zawarcia i zabezpieczenia umowy; umowy zawierane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Podstawowe elementy umów – przykłady;
 2. Środki pieniężne wypłacane w oparciu o zawarte umowy cywilnoprawne na podstawie ustawy
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz akty wykonawcze po nowelizacji – dotacje, doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy – monitoring/kontrola.
 3. Zasady organizacji staży i bonów stażowych stanowiących gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego. Premia dla pracodawcy stanowiąca pomoc de minimis lub wsparcie dla podmiotów niebędących beneficjentami pomocy publicznej; Prawo do stypendium, wysokość, zasady przyznawania i wypłaty; dokumentacja rozliczeniowa;
 • wypłata stypendium i kosztów przejazdu – zasady przyznawania i finansowania kosztów, koszty badań, koszty opieki;
 1. Bon na zasiedlenie - instrument rynku pracy dla osób młodych do 30 roku życia –  zasady przyznawania, zawierania i zabezpieczania umów oraz ich rozliczania;
 2. Refundacje PI, RP – przyznawanie, wypłata, rozliczanie;
 3. Podsumowanie szkolenia. Praktyczne przykłady omawiane z udziałem uczestników, dyskusja, wskazanie dobrych praktyk.

Adresaci szkolenia

Dział instrumentów rynku pracy, specjaliści ds. programów, kontrolerzy i inni pracownicy PUP zainteresowani tematyką szkolenia;

Cena i świadczenia

Powyższa cena jest ceną za osobę i zawiera:

 • udział w wideokonferencji "na żywo",
 • dostęp do materiałów on-line,
 • możliwość konsultacji z trenerem,
 • zaświadczenie,
 • nadzór i obsługę administracyjną

Miejsce szkolenia

Szkolenie realizowane przed komputerem osoby uczestniczącej za pomocą platformy zoom.

Wymagany dostęp do komputera, internet, mikrofon, kamerka.

Harmonogram szkolenia

Szkolenie w g. 8.15-15.00

Termin nadsyłania zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 września 2022r. lub do wyczerpania miejsc.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wpływu zgłoszeń.

W przypadku chęci zorganizowania szkolenia zamkniętego z powyższego tematu lub innego, zapraszamy do kontaktu.

Z przyjemnością poznamy Państwa potrzeby i przedstawimy indywidualną ofertę szkoleniową.

W chwili obecnej brak innych terminów i miejsc dla tego szkolenia. Nowe terminy pojawią się wkrótce, prosimy o częste sprawdzanie strony lub kontakt z nami.

Zgłoszeń można dokonywać także na tradycyjnych formularzach papierowych, które są dostępne TUTAJ

Zgłoszenie na szkolenie online

Nazwa szkolenia: Instrumenty rynku pracy – praktyczna realizacja z uwzględnieniem najnowszych zmian - realizacja umów, formy zabezpieczeń, centralny rejestr umów, zastosowanie RODO przy pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych osobowych – kompleksowa dokumentacja i wytyczne pokontrolne Wojewodów.
Termin szkolenia: 30.09.2022
Miejsce szkolenia: online

Dane podstawowe

Osoba kontaktowa

DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA / KURSU

ROZLICZENIE KOSZTÓW SZKOLENIA

×
=
Dozwolone typy plików: bmp, png, jpg, jpeg, gif, doc, docx, pdf
zł/os.

DANE ORGANIZATORA

GRUPA EDUKACYJNA PRZESZKOLIMY.PL JOANNA KACZOR
ul. Kielecka 38 B/47, 41-219 Sosnowiec, NIP: 629-230-06-33
Tel.: 510-705-905, 510-333-011
E-mail: oferta@przeszkolimy.pl ; WWW: www.przeszkolimy.pl