Polecane szkolenia

Szkolenia wyjazdowe dla Rad Rynku Pracy

"Rady Rynku Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy w dzisiejszych realiach rynku pracy w aspekcie realizacji zadań w stanie epidemii COVID-19.”

zobacz więcej

Szkolenia w obiektywie

Kraków

Bufet śniadaniowy

zobacz więcej
Termy Chochołowskie

Czas wolny uczestników

zobacz więcej
Szaflary

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Hotel Atrium w Krakowie

Pokój uczestników

zobacz więcej
Hotel w Gdańsku

Pokój uczestników

zobacz więcej
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane

Hotel

zobacz więcej
Wisła

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kraków

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kopalnia Guido w Zabrzu

Szkolenie 320 metrów pod ziemią

zobacz więcej
Warszawa

Przerwa kawowa

zobacz więcej

Obowiązek informacyjny

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 przepisów RODO informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA EDUKACYJNA PRZESZKOLIMY.PL JOANNA KACZOR z siedzibą przy ul. Goszczyńskiego 2/8, 41-219 Sosnowiec, tel. kont. 510-705-905.

2. Kategorie gromadzonych oraz przetwarzanych przez nas danych to:

a) dane kontaktowe: nazwa instytucji/firmy, imię i nazwisko osób kontaktowych, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon

b) dane uczestników szkoleń (zaświadczenia zwykłe): imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail

c) dane uczestników szkoleń (zaświadczenia MEN): imię i nazwisko, stanowisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail.


Powyższe dane zostają zgromadzone przede wszystkim poprzez przesłanie formularzy zgłoszeniowych na szkolenie i/lub zawarcia umów na realizację szkolenia, a także podczas kontaktów osobistych, listownych, telefonicznych, e-mailowych, poprzez formularze kontaktowe.

3. Cel przetwarzania danych osobowych.

Głównym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • świadczenie przez GRUPA EDUKACYJNA PRZESZKOLIMY.PL JOANNA KACZOR  usługi sprzedaży, organizacji i realizacji szkoleń, wykonywania zawartych umów, zamówień i innych zobowiązań.

Dodatkowymi celami przetwarzania Państwa danych osobowych są:

  • przesyłanie informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego (na podstawie udzielonej zgody)
  • odpowiedzi na pytania,
  • umożliwienie kontynuacji współpracy pomiędzy firmą GRUPA EDUKACYJNA PRZESZKOLIMY.PL JOANNA KACZOR a Państwem,

 
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na charakter naszej współpracy, niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wykonywania w/w czynności. 

 

4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) podmioty, które pomagają realizować główny cel tj. organizacja i realizacja szkoleń – w szczególności hotele, które otrzymują listy kwaterunkowe uczestników szkoleń z noclegiem (dotyczy danych w postaci imienia i nazwiska)

 

5. Podstawa prawna przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych to:

  • art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 

6. Okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę  zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania, a także przez okres archiwizacji danych, który jest zabezpieczony dla kontroli organów, i który ustala się na 5 pełnych lat kalendarzowych liczonych od początku kolejnego roku w którym nastąpiło świadczenie usług, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa (Uwaga: zgłoszenie chęci otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na wzorze MEN jest możliwe po podaniu niezbędnych danych i jest to obowiązkowe, a zakres tych danych regulują przepisy prawa, tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.)

11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@przeszkolimy.pl

13. Powyższa wiadomość ma charakter informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.