Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Joanna

szkolenia tradycyjne (otwarte oraz zamknięte grupowe): wyjazdowe, stacjonarne, PRRP, zapytania ofertowe
510-705-905
biuro przeszkolimy.pl

Natalia

szkolenia online (otwarte oraz zamknięte grupowe), sprawy ogólne, oferta bieżąca
510-333-011
biuro przeszkolimy.pl
zobacz więcej

Polecane szkolenia

Szkolenia wyjazdowe dla członków Powiatowych Rad Rynku Pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla Członków WRRP i PRRP.

zobacz więcej

Szkolenia w obiektywie

Kraków

Bufet śniadaniowy

zobacz więcej
Termy Chochołowskie

Czas wolny uczestników

zobacz więcej
Szaflary

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Hotel Atrium w Krakowie

Pokój uczestników

zobacz więcej
Hotel w Gdańsku

Pokój uczestników

zobacz więcej
Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane

Hotel

zobacz więcej
Wisła

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kraków

Sala szkoleniowa

zobacz więcej
Kopalnia Guido w Zabrzu

Szkolenie 320 metrów pod ziemią

zobacz więcej
Warszawa

Przerwa kawowa

zobacz więcej

Obowiązek informacyjny

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanej w dalszej części „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA EDUKACYJNA PRZESZKOLIMY.PL JOANNA KACZOR z siedzibą przy ul. Kielecka 38b/47, 41-219 Sosnowiec, tel. kont. 510-705-905.

 

2. Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych to:

a) dane kontaktowe: nazwa instytucji/firmy, imię i nazwisko osób kontaktowych, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon;

b) dane uczestników szkoleń (zaświadczenia zwykłe): imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail;

c) dane uczestników szkoleń (zaświadczenia MEN): imię i nazwisko, stanowisko, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail.

Powyższe dane gromadzimy przede wszystkim poprzez przesłanie formularzy zgłoszeniowych na szkolenie i/lub zawarcia umów na realizację szkolenia, a także podczas kontaktów osobistych, listownych, telefonicznych, e-mailowych, poprzez formularze kontaktowe.

 


3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

Głównym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie przez GRUPA EDUKACYJNA PRZESZKOLIMY.PL JOANNA KACZOR usług, organizacji i realizacji szkoleń, wykonywania zawartych umów, zamówień i innych zobowiązań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

 

Dodatkowymi celami przetwarzania Państwa danych osobowych są:

  • Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych;
  • przesyłanie informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego (wyłącznie na podstawie udzielonej zgody);
  • odpowiedzi na pytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na charakter naszej współpracy, niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wykonywania w/w czynności. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa (Uwaga: zgłoszenie chęci otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na wzorze MEN jest możliwe po podaniu niezbędnych danych i jest to obowiązkowe, a zakres tych danych regulują przepisy prawa, tj. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

 

Dane osobowe nie są wykorzystywane przez Administratora w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności w celu profilowania.

 

 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) podmioty, które pomagają realizować główny cel tj. organizacja i realizacja szkoleń – w szczególności hotele, które otrzymują listy kwaterunkowe uczestników szkoleń z noclegiem (dotyczy danych w postaci imienia i nazwiska);

c) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora- takie jak usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, hostingowe;

d) podmioty pozyskujące dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Administratora w związku z jej działaniem, w szczególności Google oraz Facebook. Dane te w zakresie adresu IP oraz statystyk odwiedzin strony są zbierane automatycznie w momencie skorzystania ze strony internetowej Administratora i nie są jednak w żaden sposób wykorzystywane przez Administratora w celu profilowania użytkowników lub jakimkolwiek innym celu marketingowym.

 

5. Okres przetwarzania danych osobowych:

 

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli:

a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę  zgodę,

b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania, a także przez okres archiwizacji danych, który jest zabezpieczony dla kontroli organów, i który ustala się na 5 pełnych lat kalendarzowych liczonych od początku kolejnego roku w którym nastąpiło świadczenie usług,

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa jednak na przetwarzanie danych osobowych w okresie pomiędzy jej wyrażeniem a cofnięciem;

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dodatkowo przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

7. Dane osobowe, z wyjątkiem wskazanym w punkcie 4 d nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

8. Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@przeszkolimy.pl

9. Powyższa wiadomość ma charakter informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.